Hiệu trưởng

Dương Thái Thanh Nhàn
Dương Thái Thanh Nhàn

Ngày sinh: 22/2/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :THPT

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 02839955480

Email liên lạc: c1dongba.phunhuan.tphcm@moet.edu.vn

Phó Hiệu Trưởng

Trần Minh Đức
Trần Minh Đức

Ngày sinh: 27/6/1978

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 02839958131

Email liên lạc: c1dongba.phunhuan.tphcm@moet.edu.vn

Võ Thị Mỹ Hạnh
Võ Thị Mỹ Hạnh

Ngày sinh: 27/8/1983

Dân tộc: Kinh

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 02839958131

Email liên lạc: c1dongba.phunhuan.tphcm@moet.edu.vn